استعداد تحلیلی ششم ( ورودی قدیم)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
  سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش…
600,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم ( ورودی جدید )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
  سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش…
800,000 تومان

ریاضی نهم ( ورودی قدیم)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
 سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش آموزان…
600,000 تومان

ریاضی هشتم (ورودی قدیم)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
 در ترم تابستان یک سوم سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته…
600,000 تومان

ریاضی سال چهارم (ورودی قدیم)

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
ابتدا مباحث کتاب بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش آموزان…
500,000 تومان

علوم ششم ( ورودی قدیم)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
 سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش آموزان…
600,000 تومان

علوم نهم ( ورودی قدیم )

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
  سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش…
600,000 تومان

ریاضی نهم ( ورودی جدید)

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
 سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش آموزان…
800,000 تومان