« استاد نجمه زینالی »

  •  فوق لیسانس رشته ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز
  • ۱۲ سال سابقه تدریس ریاضی و استعداد تحلیلی
  •  مدرس دانشگاه علوم پزشکی و غیر انتفاعی
  • رتبه ۳۱۲ کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۱