تصویر استاد صارمی

« استاد فریده صارمی »

سنوات خدمت : ۳۷ سال

سابقه تدریس در مدارس غیر دولتی : ۱۸ سال

سرگروه درسی استان به مدت ۸ سال

مولف پیک های نوروزی

کسب پنج رتبه اول استانی در جشنواره الگوهای برتر تدریس و دو رتبه کشوری

داوری جشنواره های تدریس طی چهار سال

داوطلب اجرای طرح های آزمایشی کشور در منطقه بومی منتخب استان طی پنج سال متوالی در برنامه ریزی کتب جدید التالیف

مدرس کتاب جدید و تعریف در ناحیه

مدرس مدارس و آموزشگاه نابغه

منتخب ارزیابی طرح های پژوهش در عمل استان