استاد علیرضا عبداللهی

«استاد علیرضا عبداللهی»

تدریس در مدارس سمپاد و نمونه دولتی ، تهران ، اصفهان، سمنان، ارومیه، تبریز و‌..

عضو گروه آموزشی دانشگاه امیر کبیر تهران

ویراستار انتشارات مهر و ماه

مدرس بهترین آموزشگاه های کشور

استاد علیرضا عبداللهی