« استاد ناصر زمانی »

مدرس کشوری علوم تجربی به مدت ۶ سال ( تدریس کتب جدید التالیف )

تالیف کتب کمک درسی پایه پنجم و ششم و هشتم کتاب علوم نخبگان -گنجینه برتر

بیست سال سرگروه ناحیه درسی علوم تجربی

چهارسال سرگروه استانی درسی علوم تجربی

مدرس مدارس نمونه دولتی تبریز

مدرس علوم تجربی مدارس تیزهوشان تبریز

کسب رتبه برتر در جشنواره الگوهای تدریس علوم تجربی در سطح کشور

معلم نمونه ناحیه ۳ سال متوالی

معلم نمونه استانی آذربایجان شرقی

داور جشنواره خوارزمی و دانشمندان کوچک مدارس استان آذربایجان شرقی

داور جشنواره الگوهای تدریس معلمان در سطح استان به مدت چندین سال