کنکور ۹۸

 • کیمیا جوییان – رتبه ۳۶ کنکور تجربی
 • علی طرزمنی – رتبه ۲۵ کنکور تجربی

کنکور ۹۹

 • محراب شادی – رتبه ۹ کنکور تجربی
 • طاها اکبری – رتبه ۱۲ کنکور ریاضی
 • امیرحسین عماری – رتبه ۲۵ کشوری
 • صدرا کمالی – رتبه ۳۰ کشوری

کنکور ۹۶

 • صابر دین پژوه – رتبه ۱ کشوری کنکور ریاضی
 • امیرحسین قویدل – رتبه ۲ کنکور تجربی
 • یاسین صادقی بازرگان – رتبه ۶ کنکور تجربی
 • علی بابایی – رتبه ۱۶ کنکور تجربی
 • نهال بابایی – رتبه ۸۴ کنکور تجربی
 • عرفان بهروز – رتبه ۳۷ کشوری
 • پوریا کنعانی – رتبه ۳۹ کشوری
 • سهند خیاط رسولی – رتبه ۴۳ کشوری

اسامی برخی از رتبه های برتر استاد باروقی

کنکور ۹۳

 • صدرا صفادوست – رتبه ۳ کشوری کنکور ریاضی
 • مهدی بخشی – رتبه ۱۰ کشوری کنکور ریاضی

کنکور ۹۴

 • سارا همتی – رتبه ۱ کشوری
 • محمدرضا وطن خواه – رتبه ۸ کشوری
 • صبا فکروند – رتبه ۴ کشوری

کنکور ۹۵

 • فراز فرح وش – رتبه ۵ کشوری

کنکور ۹۷

 • عرفان آبادی فر – رتبه ۳ کنکور تجربی
 • سارای زنوزی – رتبه ۵ کنکور تجربی
 • صدرابهروزیه – رتبه ۶ منطقه ۱ تجربی
 • پیام صفت دوست
تصویر استاد باروقی

استاد باروقـی

دبیر رتبه های برتر کنکور

دبیر معارف دبیرستان های شهید مدنی و فرزانگان (سمپاد)

پرمخاطبترین استاد شیمی شهر تبریز