تصویر استاد میثمی

دبیر دبیرستانهای تیزهوشان فرزانگان و مدنی یک و دو

دبیر دبیرستان نمونه دولتی امیرالمونین

مدرس عربی مدارس برتر و تیزهوشان تبربز (شهید مدنی)

استاد عربی رتبه های برتر کنکور سالهای اخیر